Werken met ChefFed

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.cheffed.nl.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant telefonisch, aan huis of via de website doorloopt, om een Product te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Cheffed met wie Cheffed een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.
1.5 Partijen: Cheffed en Klant gezamenlijk.
1.6 Cheffed: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van cheffed, te vinden onder de URL http://www.cheffed.nl.
1.8 Product: zaken, welke Cheffed op haar Website of huis aan huis aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan de Cheffed, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. Cheffed bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Klant.
3.2 Cheffed garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Cheffed hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Cheffed er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Cheffed mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen. In het geval dat deze situatie zich voordoet binnen de eerste 14 dagen nadat de eerste box is geleverd, geldt het wettelijke herroepingsrecht zoals genoemd in artikel 7 en de daarbij horende voorwaarden.
3.4 Cheffed is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Cheffed behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
3.5 Cheffed bepaalt zelf in welke postcodegebieden ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Klant wordt afgewezen doordat Cheffed niet in een bepaald postcode gebied levert.

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN BETALING

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzend- en afleverkosten, mits niet anders weergegeven.
4.2 Cheffed is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op onderstaande wijzen worden voldaan:
a. de eerste betaling bij aanmelding door middel van overschrijving via iDEAL via onze website;
b. door middel van automatische incasso, mits de Cheffed hiervoor akkoord geeft en de klant hiervoor via de website een akkoord heeft gegeven aan Cheffed ontvangen is.

ARTIKEL 5 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.
5.2 Cheffed zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voorzover Cheffed niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Cheffed heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren.
5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.5 In het geval de Klant niet aanwezig is op het afgesproken moment van de levering, wordt getracht de maaltijd bij één van de buren te leveren. In het geval er geen mogelijkheid is om bij de buren te leveren, wordt de maaltijd door de vervoerder retour genomen. Waar mogelijk wordt in overleg tussen Cheffed en de Klant een nieuwe levertijd overeengekomen. De kosten voor deze nalevering zijn voor de Klant, tenzij Cheffed of de vervoerder zeer nalatig heeft gehandeld.

ARTIKEL 6 RECLAMEREN

6.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Cheffed. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar de Cheffed. Reclamatie is alleen mogelijk indien:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Cheffed binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal naam, hoofd afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
c. Klant geen van de items van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.
6.2 Indien na onderzoek van Cheffed blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Cheffed met Klant in overleg treden.
6.3 Indien na onderzoek van Cheffed blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar.
6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

ARTIKEL 7 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

7.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;
c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Cheffed.
7.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant middels deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van de Cheffed, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Cheffed deze uitingen sturen.
7.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Cheffed aan te passen bij onjuistheden.

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Cheffed, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email op info@cheffed.nl kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. Cheffed zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

ARTIKEL 9 OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Cheffed is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de nieuwe voorwaarden worden nagekomen.
9.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Cheffed inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Cheffed BV
Antonio Vivaldistraat 7 C 50
1083 HP Amsterdam
KVK 81043473
info@cheffed.nl